در تشریح اقدامات ۸ ساله سازمان امور اجتماعی كشور عنوان شد

از تدوین اطلس صدمه های اجتماعی و اجرای طرح کاهش طلاق تا اجرای طرح های جلوگیری از مصرف مواد مخدر

از تدوین اطلس صدمه های اجتماعی و اجرای طرح کاهش طلاق تا اجرای طرح های جلوگیری از مصرف مواد مخدر

به گزارش بکسیها سازمان امور اجتماعی کشور اقدامات مهم در این سازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم را شرح داد و همچون این اقدامات به ارتقاء مشارکت اجتماعی، تدوین طرح جامع کاهش صدمه های اجتماعی با مشارکت صاحبنظران، مدیران اجرایی و تشکل های مردمی، تدوین اطلس صدمه های اجتماعی بر اساس آخرین داده های کشور، تدوین آئین نامه پیوست اجتماعی کشور، ایجاد و راه اندازی ۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۳۳ محله هدف ۲۲ استان کشور با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و اجرای طرح های فوق العاده در زمینه جلوگیری از مصرف مواد مخدر اشاره نموده است.


به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و وزارت کشور در حوزه اجتماعی فعالیتهای این سازمان در دولت های یازدهم و دوازدهم را تشریح کرده است.
اهم فعالیتهای سازمان به شرح ذیل می باشد.

"مقدمه:
صدمه ها و مسائل اجتماعی، بنا به تعریف، پدیده هایی اجتماعی شامل شرایط ساختاری یا فردی هستند که به مثابه یکی از موانع توسعه و پیشرفت عمل می کنند. این گونه پدیده ها اغلب در همه جوامع و کشورها یافت می شود، اما نحوه مواجهه با آنها و چگونگی درک و در نهایت چگونگی اقدام برای حل مسائل است که نتایج را در جوامع مختلف، متفاوت می کند. در ایران برای مدتها رویکرد حاکم در درک و حل صدمه های اجتماعی، نگاهی تک علتی، مبتنی و متمرکز بر خود پدیده و عموماً غلبه رهیافت های روانشناسانه بوده و در بعد حاکمیتی فاقد انسجام مدیریتی لازم بوده است. بنابراین، همواره مسأله اصلی در کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی مختلف همچون خودکشی، طلاق، بزهکاری، اعتیاد، قتل، نزاع و غیره فاقد پرداخت و برساخت اجتماعی و آشکار نمودن نقش حکمرانی در چگونگی برساخت و کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی بوده است. این مساله ما را به این مورد رهنمود می کند که نظام مسائل و صدمه های اجتماعی همواره به مثابه یک قاعده همانند حلقه های یک زنجیره به هم مرتبط و متصل اند. بگونه ای که از یک طرف حل یک مسأله بدون توجه به سایر حوزه ها(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی)و مسائل دیگر امکانپذیر نیست و از سوی دیگر، چگونگی درک مسأله برای طراحی نحوه مواجهه با آن بسیار حائز اهمیت می باشد. اساسا چگونگی درک مسأله، از طرح هر پدیده به مثابه یک مساله اجتماعی متفاوت می باشد و این نکته بحث جدیدی را در حوزه کنترل و کاهش صدمه ها و مسائل اجتماعی مطرح می کند که از آن به گفتمان حل مسأله اجتماعی تعبیر می شود. مساله مطرح در این حوزه برای جامعه ایران و نظام مدیریت مسائل و صدمه های اجتماعی این است که باوجود اهتمام مسئولین، کارشناسان، صاحبنظران و سیاستگذاران، آنگونه که انتظار می رود، نتیجه مطلوب در این حوزه کسب نشده است.

بر اساس مساله فوق الذکر و نظر به درک لزوم های امروز و فردای جامعه ایرانی، از سال ۱۳۹۲ با تدبیر دفتر مقام معظم رهبری در خصوص سازماندهی دستگاههای اجرایی مختلف حوزه اجتماعی، وزارت کشور گزارشی جامع از وضعیت اجتماعی کشور را ظرف مدت دو سال با همکاری هسته های تعاملی از نخبگان و کارشناسان و مدیران کشور تهیه و در سال ۱۳۹۴ به محضر معظم له عرضه نمود.

عرضه این گزارش از یک سو نقطه عطفی در پرداختن به مسائل و آسیبهای اجتماعی تلقی می شود و از طرفی نقاط تماس دستگاه ها و نهادهای مختلف را شکل بخشید. رهبر معظم انقلاب بعنوان سکاندار کشور، دستور تدوین مجموعه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات را برای تحقق انسجام در مدیریت اجتماعی کشور با تکیه بر کنترل و کاهش مسائل و صدمه های اجتماعی صادر فرمودند.

درپی عرضه گزارش وضعیت اجتماعی به رهبر معظم انقلاب و سران قوا و مسئولین ارشد کشور و پیگیریِ آن طی ۷ جلسه در فاصله سال های ۱۳۹۷_۱۳۹۴، در جهت تحقق منویات معظم له و با هدف کاهش صدمه های اجتماعی و ارتقاء بهزیستی اجتماعی، فرآیند های شناخت وضعیت کنونی، ترسیم وضعیت مطلوب و کشف راهکارهای متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران، اجرای هماهنگ و منسجم برنامه ها و نهایتا نظارت هوشمندانه در دستور کار سازمان تازه تاسیس امور اجتماعی کشور قرار گرفت.

تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۶ را بایستی گام مهمی در نظام سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی کشور قلمداد کرد. ایجاد این سازمان ذیل وزارت کشور به لزوم انسجام در مدیریت اجتماعی کشور جهت پیشبرد برنامه های اجتماعی کشور بوده است. ضرورتی که امکان موفقیت در نیل به هدف توسعه و پیشرفت اجتماعی و پیشگیری و کاهش مسائل وآسیب های اجتماعی را از راه مدیریت و سیاست گذاری مسائل اجتماعی کشور به دنبال خواهد داشت. سازمان امور اجتماعی کشور بعنوان راس نظام مدیریت و سیاستگذاری اجتماعی برای کشور، بدون شک نیازمند فرایندهای حکمرانی شامل رصد، تبیین، تدوین سیاست ها و برنامه ها و انسجام در برنامه های اجرائی کشور در حوزه صدمه ها و مسائل اجتماعی است. فرایندی که به صور مختلف در این دوران متحقق شده و گزارش عملکرد به صورت مرتب خدمت مقام معظم رهبری و مسئولین ارشد کشوری تقدیم شده است.

از نظر سازمان امور اجتماعی کشور، سیاست گذاری در حوزه صدمه های اجتماعی اصولاً در سه سطح و با دو رویکرد صورت می پذیرد. سطح اول شرایط و عوامل ساختاری کلان است که امکان دارد عوامل مورد نظر در این سطح در نگاه اول اثر مستقیمی در بروز و ظهور صدمه های اجتماعی نداشته باشند، اما تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر ظهور و بروز صدمه های اجتماعی مورد تایید علمی قرار گرفته و ضعف در ارتقاء شرایط مورد اشاره، جراحت های عمیقی بر جامعه و گسترش صدمه های اجتماعی خواهند گذاشت. سطح دوم حوزه تعامل متقابل نهادها و سازمان ها و مردم است که در این حوزه نحوه تعامل یاد شده از منظر شاخصهای کارائی و موفقیت نهادی می تواند بر ظهور و بروز صدمه های اجتماعی موثر باشد و سطح سوم عرصه روابط اجتماعی است که ما بدان سطح خِرد تحلیل می نامیم. این سطح در پیوستاری از خصوصیات تاریخی و فرهنگی یک جامعه شکل گرفته و میتوان بعنوان بخشی از عوامل از آنها یاد برد که به صورت تاریخی با سرشت یک جامعه آمیخته شده اند در این سطح خصوصیات فردی و خلقیات یک جامعه مدنظر قرار می گیرد. اما همانگونه که در سطور پیشین ذکر شد هر سه سطح یاد شده به دو شکل یا با دو رویکرد قابل مداخله اند. شکل نخست الگوی پیشگیرانه است که در این چارچوب اساساً به نظم درآوردن ساختارهای کلان جامعه در جهت پیشگیری از تولید و بازتولید صدمه های اجتماعی مدنظر قرار می گیرند و شکل دوم، اقدامات و فعالیتهای درمانگر یا پسا واقعه است که در آن بر گروه های صدمه دیده و یا در معرض آنی صدمه تاکید می شود. ترکیب این دو بعد با هم تشکیل ماتریسی به شکل ذیل می دهد.

با بهره بردن از این رهیافت کلی اهداف ذیل برای انسجام بخشی به مدیریت اجتماعی کشور ترسیم و مجموعه برنامه ها و فعالیت ها در پرتو همکاری همه دستگاههای سه قوه حول محور شورای اجتماعی کشور صورت پذیرفت.

اهداف کلان در ساماندهی جدید امور اجتماعی کشور:

۱- تقویت انسجام مدیریت اجتماعی کشور.

۲- جلوگیری از گسترش روزافزون مسائل و صدمه های اجتماعی.

۳- جلوگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مسائل اجتماعی برای کشور.

۴- تقویت رویکرد فرابخشی در کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی.

۵ -تقویت تقسیم کار ملی و نظارت هوشمندانه بر اجرای برنامه ها.

۶- ارتقای کارآمدی نهادهای اجرائی در حوزه کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی.

اهداف فوق از راه سه سطح مداخله و با دو هدف پیشگیرانه و درمانگر در سازمان اجتماعی طراحی و از راه فرایندهای به شرح ذیل در دستور کار شورای اجتماعی کشور و سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفته است.

الف) سیاست گذاری اجتماعی در جهت انسجام مدیریت اجتماعی کشور و کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی
ب) تدوین برنامه های جامع اقدام و عمل برای مداخله در جهت کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی
ج) ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای پیشین و پیش روی دستگاه ها و نهادهای متولی
د) رصد مسائل و موضوعات و صدمه های اجتماعی کشور

باور اکثریت نخبگان ملی و محلی، مدیران و کارشناسان حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر این است که:

• صدمه های اجتماعی پیامد کژکارکردی سیستم و خرده سیستم ها هستند.
• صدمه های اجتماعی نشانگانی از وضعیت اجتماعی، ساختاری و تاریخی هستند
• صدمه های اجتماعی فرایندی هستند و نه نقطه ای
• صدمه های اجتماعی وابسته به بسترهای جغرافیایی، خصوصیات جمعیتی و شرایط اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک هستند.
• هم معلول و هم علت می توانند باشند، بدین مفهوم که صدمه های اجتماعی هم خود تقویت کننده هستند و هم مولد صدمه های دیگر.
• کنترل و کاهش صدمه ها امری شدنی و تحقق پذیر است.

• صدمه ها راهکارهای اجتماعی دارند.
• و نهایتا این که مدیریت و کاهش صدمه های اجتماعی نیازمند سیاستی جامع، چندبعدی، چندسطحی و رهیافتی جمعی است.

ازاین رو گسترش صدمه های اجتماعی نظیر حاشیه نشینی، فرسایش سرمایه اجتماعی، تضعیف بنیان خانواده و افزایش طلاق، گسترش مفاسد اخلاقی، افزایش اعتیاد به مواد مخدرو... با اینکه هر یک بنا به ماهیت ویژه ای که دارند برآمده از علل و عوامل متفاوتی هستند اما مسامحتاً میتوان پذیرفت که همگی از نظر مواجهه نظام سیاست اجتماعی و حکمرانی مسائل اجتماعی، برخوردار از همان نقاط ضعف حکمرانی است. بنابراین بنظر می رسد به صورت عمومی لاجرم اصلاح نظام حکمرانی صدمه اجتماعی، حلقه مفقوده برنامه ریزی برای کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی می باشد. این در حالیست که حکمرانی مناسب اجتماعی می تواند فرصتی برای هماهنگی بیشتر و بهتر در این عرصه باشد که نتیجه آن بالابردن ضریب موفقیت برنامه های کنترل و کاهش است و از طرفی حکمرانی نامناسب نتیجه ای جز تکرار و بازتولید صدمه های اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.

سازمان امور اجتماعی کشور با بهره بردن از پشتوانه قانونی(منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی و مصوبات شورای اجتماعی کشور) در گام اول با بهره بردن از پتانسیل کارشناسی و مدیریتی شورای اجتماعی کشور و ارتباط سازمان یافته با نخبگان ملی و محلی و تشکل های مردم نهاد، مبادرت به ۱- بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضعیت موجود از مدیریت اجتماعی کشور ۲-پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های پیش رو در حوزه ساختاری و اجتماعی، در سه قالب ۱- دیده بانی و رصد تحولات اجتماعی و صدمه های اجتماعی۲-سیاست گذاری و برنامه ریزی از راه شورای اجتماعی کشور و ۳- طراحی اقدامات و مداخلات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت نموده است. این اقدامات به دو صورت کلی و جزئی به شرح ذیل است.

اقدامات کلان انجام شده توسط وزارت کشور:

۱ -تهیه اولین گزارش صدمه های اجتماعی در سال ۹۴ و عرضه در محضر مقام معظم رهبری.
۲ -مشارکت در برگزاری ۷ جلسه بررسی صدمه های اجتماعی با حضور رهبر معظم انقلاب.
۳ - ارتقاء جایگاه شورای اجتماعی و اصلاح و تکمیل آئین نامه شورای اجتماعی به همراه فعال سازی و راهبری شورای اجتماعی کشور.
۴ -تأسیس سازمان امور اجتماعی.
۵- ایجاد مرکز رصد اجتماعی و نظام جامع رصد صدمه های اجتماعی.
۶- تهیه اطلس سالانه صدمه های اجتماعی.
۷ -تدوین سند سلامت اجتماعی.
۸ - تدوین طرح جامع کاهش صدمه های اجتماعی.
۹ - تدوین طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی.
۱۰ -تدوین سه برنامه ملی در حوزه طلاق، اعتیاد به ترتیب توسط کار گروه کاهش طلاق در شورایعالی انقلاب فرهنگی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد بازآفرینی شهری.
۱۱- تدوین ۳۱ برنامه پیشرفت و آبادانی برای ۳۱ شهرستان کم برخوردار (مناطق حاد و بحرانی).
۱۲- تشکیل دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین کشور.

اقدامات جزئی انجام شده توسط وزارت کشور:

۱- تدوین طرح جامع و طرح های موضوعی و موردی
۲- هدفمندسازی بکارگیری منابع و امکانات: برنامه ریزی ملی، استانی و دستگاهی و موضوعی درمورد اعتبارات صدمه های اجتماعی و همکاری با سازمان برنامه و بودجه برای بسیج همه منابع در دسترس.
۳- ایجاد ائتلاف و همکاری بین بخشی: همکاری ۱۴ دستگاه در طرح نماد و همکاری ۶ دستگاه در طرح سامان.
همکاری وزارت کشور و راه و شهرسازی در مناطق حاشیه نشین - همکاری قوه قضائیه با وزارت کشور و سازمان بهزیستی در راه اندازی سامانه تصمیم.
۴- تقویت مبانی علمی اقدامات: گسترش همکاری با مراکز مطالعاتی و دانشگاهی حوزوی (مرکز مطالعات صدمه ها با رویکرد دینی).
۵- بهره گیری از ظرفیت نهادهای دینی (ایجاد کارگروه مشترک): حوزه علمیه قم(خواهران و برادران)، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد.
۶- واگذاری بخشی از فعالیتها به تشکلهای مردمی و جهادی: پشتیبانی از اقدامات، بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا، سازمان بسیج، بنیاد خانواده و...
۷- تمرکز اقدامات بر اقشار صدمه دیده یا صدمه پذیر: خانواده زندانیان، زنان سرپرست خانواده، کودکان خیابانی، ساکنان محلات حاشیه نشین
۸- سوق دهی برنامه ها به سمت اقدامات پیشگیرانه: اجرای طرح نماد، آموزش های جلوگیری از اعتیاد در مدارس.
۹- اصلاح روش ها و الگوهای کم اثر: (راه اندازی در دادگاه های درمان مدار).
۱۰- تقویت جریان محرومیت زدایی: طرح ۳۱ شهرستان، طرح ۱۲ شهرستان، اعتبارات اشتغال روستایی.

اقدامات سازمان امور اجتماعی:

۱ـ تشریح وضعیت اجتماعی کشور درمحضر مقام معظم رهبری و سران قوا طی هفت جلسه
۲ـ اقدام در جهت اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه از جمله:
ـ تدوین طرح جامع کاهش صدمه ها با مشارکت ۲۵۰ نفر از صاحبنظران، مدیران اجرایی و تشکل های مردمی و صرف ۱۰ هزار نفر ساعت
ـ تدوین اطلس صدمه های اجتماعی بر اساس آ خرین داده های کشور
ـ طراحی و استقرار نظام جامع رصد اجتماعی با هدف پایش و سنجش وضعیت اجتماعی کشور طرح جامع کنترل و کاهش صدمه های اجتماعی
ـ تدوین آئین نامه پیوست اجتماعی کشور
۳ـ انسجام در مدیریت امور اجتماعی کشور با برگزاری ۶۳ جلسه شورای اجتماعی کشور که ۴ جلسه آن با حضور ریاست محترم جمهور برگزار گردیده است که یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه تصویب طرح تقسیم کار ملی و ابلاغ به دستگاههای اصلی و همکار در حوزه اجتماعی بوده است.
۴ـ انعقاد ۱۳۷ تفاهمنامه و تخصیص بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای درطی چهار سال قبل جهت اجرای بیشتر از ۱۰۰۰ برنامه فوق العاده در سطح ملی (از طریق دستگاههای اجرایی) وبیش از ۲۰۰۰ برنامه استانی از راه استانداری ها / سازمان های مردم نهاد و دستگاههای استانی ؛ در زمینه کاهش اعتیاد/ کاهش طلاق/ مفاسد اخلاقی/حاشیه نشینی/ ساماندهی صدمه دیدگان اجتماعی ( کودکان کارو متکدیان) مناطق حاد وبحرانی؛ و با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی همچون این برنامه ها عبارتند از:
ـ اجرای طرح های پاکسازی با دستگیری و جمع آوری معتادان متجاهر با اولویت استان تهران (در طرح ویژه محله شوش، هرندی و مولوی بیشتر از ۲۲ هزار نفر با احتساب افراد تکراری دستگیرشده­اند)، ۱۸۰ باب منزل و ۶۷۱ اتاق توزیع کننده و خرده فروشان پلمپ شده است و به صورت همزمان فعالیتهای فرهنگی و اجتماع با هماهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد بمورد اجرا درآمده است). همینطور اطراف بیشتر از ۱۲ هزار مراکز آموزشی پاکسازی و ۲۶۰ کیلوگرم مواد کشف شده است.
ـ اجرای طرح کنترل و کاهش طلاق: از راه اجرای گسترده ترین برنامه مدون کنترل طلاق و همکاری همه دستگاهها، بحمدالله میزان طلاق ثابت مانده و از رشد جهشی و تصاعدی بازمانده است. برپایه آمارهای موجود شاخص میزان عمومی طلاق، ۲ بازاء هر هزار نفر جمعیت عمومی و شاخص بازاء زنان متاهل ۷.۹ کاهش یافته است.

ـ اقدامات مهم درحوزه خانواده و کاهش طلاق:
راه اندازی و گسترش سامانه تصمیم با همکاری قوه قضائیه و بهزیستی در مراکز استانهای کشور و عرضه مشاوره در ۱۵۰مرکز دولتی بهزیستی و ۲۸۱۹ مرکز مشاوره خصوصی و پذیرش ۱۹۵ هزار نفر از افراد در آستانه طلاق در مراکزمداخله در خانواده بهزیستی در سال ۹۷ با ایجاد ۱۰ تا ۲۰ درصد صلح و سازش و انصراف از طلاق
ـ راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده و بکارگیری ۹۳۰ مشاور (قوه قضائیه) و ایجاد ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق برای اولین بار در کشور(درگزارش پیوست به سایر پروژه ها اشاره شده است).

۵ـ ایجاد و راه اندازی ۱۳۵ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی در ۲۳۳ محله هدف ۲۲ استان کشور با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی و اجرای صدها پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاههای مختلف، بازگرداندن هزاران کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه، آموزش واشتغال زایی برای ۲۰۰۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن محلات حاشیه نشین و....
ـ بهره گیری از ظرفیت این دفاتر در جهت شناسایی اطلاعات بیشتر از ۵۰۰۰خانوار نیازمند حمایت و معرفی اطلاعات آنها برای ستاد هدفمندسازی یارانه ها برای ارسال حمایت های اقتصادی، در سه فاز: ۱ـ آگاه سازی و اطلاع رسانی۲ـ توزیع اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و دیگر امکانات بهداشتی۳ـ توزیع امکانات معیشتی نظیر سبد کالا، بن خرید کالا، کمکهای نقدی و...

۶ ـ تخصیص مبلغ بالغ بر۴۰۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبارات هزینه ای و تملکی جهت اجرای برنامه های کاهش صدمه های اجتماعی و اشتغالزایی در استان­های مرزی ( آذربایجان غربی/ ایلام / خراسان جنوبی/ خراسان شمالی /خوزستان / کردستان/ کرمان/ کرمانشاه/ سیستان بلوچستان / خراسان رضوی و هرمزگان ـ از محل اعتبارات تفاهمنامه های منعقده با دستگاه ها و توزیع اعتبارات استانی کاهش صدمه های اجتماعی)

۷ـ تخصیص بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینه ای و تملکی کاهش صدمه های اجتماعی جهت اجرای برنامه کاهش صدمه های اجتماعی و اشتغالزایی در ۳۱ شهرستان محروم در ۳۱ استان ( از محل اعتبارات تفاهمنامه های منعقده با دستگاه ها و توزیع اعتبارات استانی کاهش صدمه های اجتماعی)
۸ـ تشکیل کارگروه ملی مشارکت های مردمی، وبرگزاری سه جلسه با حضور دستگاههای ستادی عضو کارگروه ملی و نمایندگان شبکه های تخصصی و تشکل های ملی و اقدام در جهت جذب بیشتر از ۴۰۰ میلیارد تومان کمک از خیرین کشور جهت تأمین بخش قابل توجهی از اقلام تجهیزاتی و سرمایه ای حوزه بهداشت و درمان کشور ( از محل این کمک ها نیازهای مهمی از حوزه درمان کشور برای درمان بیماران کرونا برطرف شده است).

۹ـ سیاستگذاری بموقع در حوزه « مدیریت محله محور » مبارزه با بیماری کرونا: در این ارتباط با عنایت به لزوم مداخلات فوری محله محور برای ایجاد حمایت های بهداشتی، معیشتی و اجتماعی در میان اقشارمختلف جامعه، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج و ستاد کانون های مساجد کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه تشکل های مردم نهاد (شبکه کمک) و تصویب سیاست های اجرایی و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور، زمینه تحقق اهداف اجتماعی در سطح محلات کشور در حوزه ارائه امکانات بهداشتی و معیشتی با محوریت سازمان بسیج و همکاری سایر نهادها و دستگاههای اجرایی به خوبی فراهم گردید.

۱۰ ـ بسیج گسترده سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی با حضور بیشتر از ۳۱۷۶سازمان مردم نهاد و ۴۶۷۸ مجموعه مردمی و جهادی در صحنه مبارزه با بیماری کرونا.

۱۱ـ تعمیر و تجهیز مراکز اجتماعی وفرهنگی مناطق حاشیه نشین / مناطق محروم و مناطق صدمه دیده از سیل از محل کاهش صدمه های اجتماعی در اختیار این سازمان از جمله:

ـ تجهیز مدارس در مناطق حاشیه نشین و شهرستانهای محروم ۳۱ استان ۳۱ شهرستان ۱۵۰۰محله و ۲۵۰۰ مدرسه شامل از محل اعتبارات تملکی کاهش صدمه های اجتماعی در اختیار این سازمان: کامپیوتر / پرینتر/ ویدئو پروژکتور/ وسایل ورزشی/ زمین چمن مصنوعی/ کولر/ دستگاه کپی و... تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان جهت تعمیر مدارس صدمه دیده از سیل در استانهای سیستان و بلوچستان / هرمزگان و خوزستان
ـ تأمین تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای در ۳۱شهرستان محروم در ۳۱ استان کشور با هدف تقویت مراکز آموزشی/ توانمندسازی و ایجاد اشتغال

ـ تأمین تجهیزات وتعمیرات اساسی سازمان بهزیستی در استانهای کشور در جهت کاهش صدمه های اجتماعی از جمله: مراکز مداخله در بحران/ خانه های امن/ مراکز بازپروری زنان ودختران صدمه دیده / مراکز نگهداری کودکان خیابانی/مراکزجامع درمان و بازپروری معتادین / شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری معلولین / خانه سلامت در ۳۱ استان ـ توسعه و تجهیز پایگاه های خدمات اجتماعی در ۲۶ استان ( ۱۲۵ شهرستان ۱۵۴ محله)
ـ تجهیزوتعمیر اردوگاه معتادین و اردو گاه کاردرمانی در دو استان کرمانشاه و اصفهان شامل تعمیرات ساختمانی، راه اندازی سوله، خرید ونصب دوربین مداربسته و... به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداری
ـ تجهیزمراکز مهر خانواده( محل ملاقات فرزندان طلاق) با عنایت به درخواست قوه قضائیه در۲۸ استان ۶۶شهرستان و۱۰۳ محله

ـ تعمیر وتجهیز پارک ها ی مناطق حاشیه نشین در۳۱ استان: ۳۱ شهرستان توسعه نیافته و ۱۴۶ محله مناطق حاشیه نشین و تجهیز وتعمیر سرویس بهداشتی / نصب ست بدنسازی پارکی/نیمکت/مجموعه بازی پلی اتیلن/چراغ و پایه چراغ/ زمین چمن مصنوعی و...

ـ خرید تجهیزات غیرمصرفی جهت کتابخانه در مناطق محروم و حاشیه نشین ۲۵ استان /۳۱ شهرستان/۵۳ محله شامل: قفسه کتاب/قفسه نمایش نشریات/میز وصندلی/میز مطالعه کودک/بارکد خوان /اسکنر/جای روزنامه /صندلی مطالعه /میز مطالعه و....

ـ تهیه ۵ تماشاخانه سیار برای اجرای برنامه در محلات حاشیه نشین با تخصیص اعتبار به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل: خرید کفی تریلی/اتاق پکیچ/تلویزیون شهری هاتیک/ سیستم کامل صوتی دالبی/دیزل ژنراتور و و ـ خرید تجهیزات و تعمیرات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۲۰ استان ۴۰ شهرستان و بیشتر از ۱۰۰ محله

ـ تجهیز سالن های ورزشی مناطق حاشیه نشین و توسعه نیافته در ۳۱ استان / ۱۲۰ شهرستان از جمله: ـ خرید چمن مصنوعی در ۶ استان /۳۲ شهرستان و۳۲ محله بنابر درخواست وزارت ورزش و جوانان
ـ تجهیز مراکز نیروی انتظامی در ۳۱ استان / ۳۳ شهرستان و ۲۰۰ محله همچون تجهیزات: تخصیص اعتبار ویژه جهت خرید و تجهیز کانکس نیروی انتظامی در استانهای سیستان وبلو چستان / هرمزگان و تهران

۱۲ـ اجرای برنامه های توسعه اجتماعی از جمله:
. تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی در ستاد وزارت کشور وکلیه استانداریها
ـ فعال کردن ستاد صیانت دستگاههای اجرایی به ریاست عالی ترین مقام رسمی آن دستگاه، جانشینی یکی از معاونین ذیربط و دبیری حقوق شهروندی توسط مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه.
ـ تدوین شیوه نامه اجرایی مشترک برای مدیریت ونظارت بر فعالیتهای سازمان های مردم نهاد حقوق شهروندی وتوسعه وبستر سازی برای فعال شدن هرچه بیشتر سمن های حقوق شهروندی در زمینه های مختلف
ـ امضای توافق نامه با سازمان امور اداری واستخدامی برای اجرای برنامه حقوق شهروندی در نظام اداری وگسترش نظارت سازمانهای مردم نهاد حقوق شهروندی تخصصی وعمومی در جامعه
ـ پیگیری اجرای برنامه های حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و استان های سراسر کشور ( در اجرای این برنامه ها بیشتر از ۰۰۰.۱۰ مدیر و کارشناس در سطوح مختلف (دستگاههای اجرایی، سازمانهای مستقل، ادارات استانی و شهرستانی تا رده فرمانداریها و بخشداریها) با تشکیل حدود ۴۰۰۰ جلسه در حوزه های ستادی، هماهنگی، کارشناسی و تصمیم گیری در طول سال فعالیت دارند)
ـ تشکیل ستادهای ساماندهی سواحلَ وکمیته های نه گانه تخصصی درهفت استان ساحلی کشور
ـ تدوین وابلاغ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور به استانداران هفت استان ساحلی
ـ بکارگیری بیشتر از ۱۹۰۰نفر غریق نجات در سواحل شمالی استان های مازندران، گیلان و گلستان وتامین حقوق
ودستمزد آنها که منجر به کاهش چشم گیر تلفات انسانی ومغروقین در سواحل شمالی از چند صد نفر در سال به رقمی زیر صد نفر طی دولتهای یازدهم ودوازدهم
ـ امضای تفاهمنامه سه جانبه فی درخلال وزارت کشور وزارت بهداشت وآموزش پزشکی وسازمان محیط زیست در جهت پایش سلامت آب ومحیط سواحل مورد استفاده گردشگران

ـ کاربردی نمودن پیمایش اول ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور در ۳۱ استان
ـ انجام پیمایش موج دوم سنجش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران از راه تشریح نتایج برای مدیران ومسئولان اجرایی کشور

ـ تخصیص بیشتر از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ جهت اجرای ۱۵۰ برنامه در جهت نشاط اجتماعی
ـ حمایت ازبرنامه های المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با تاکید بردانش آموزان دختر در استان های سراسر کشور
ـ پشتیبانی از توسعه ورزش عمومی وپایه از راه کمک به هیئت های ورزشی دومیدانی ؛ ژیمناستیک و شنا در استان های کشور

ـ اجرای ۱۵۰ برنامه در ۳۱ استان کشوراز جمله برگزاری جشن ها و بازی های بومی و محلی با رویکرد افزایش سطح نشاط و همگرائی محلی بخصوص در مناطق کم برخوردار

ـ بازرسی ازوضعیت دستگاههای اجرایی ومراکزتابعه درحوزه های عفاف وحجاب وحقوق شهروندی توسط ۳۳ هیأت بازرسی۶۰ در مرحله

ـ تشکیل جلسات کمیته های فرهنگی، تبلیغی، آموزشی، هنری، ادارات و سازمانهای دولتی، مدولباس، اقتصادی، عملیاتی، کمیته های زیرمجموعه کارگروه حجاب و عفاف که دستگاههای در رابطه با مبحث عضو این کمیته ها هستند یا ریاست آنها را برعهده دارند

ـ برگزاری دوره آموزش (بیش از یکصد و پنجاه کارگاه آموزشی ) در استانهای ۱. آذربایجان غربی ۲. تهران ۳. کرمانشاه ۴. یزد ۵. اصفهان ۶. همدان ۷. مرکزی ۸. فارس ۹. خراسان رضوی ۱۰. سمنان۱۱. قزوین ۱۲. گیلان ۱۳. مازندران ۱۴. خوزستان ۱۵. ایلام ۱۶. قم

۱۳ـ انجام مطالعات اجتماعی باهمکاری مراکز علمی و دانشگاهی با موضوعات ذیل:
ـ طرح راهبردی توسعه اجتماعی،
ـ طرح سنجش وضعیت اجتماعی در سه مرحله، انجام طرح وضعیت اجتماعی کشور
ـ تحلیل مسائل و صدمه های اجتماعی استان های کشور دراستانهای سراسر کشور با نظارت دکتر سید ضیاء هاشمی
ـ تدوین وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران در۳۱ گزارش سطح استانی و ۴۲۶ سطح شهرستانی
ـ سنجش سرمایه اجتماعی در سه مرحله در ایران، نتایج سنجش ملی سرمایه اجتماعی در ایران ۳۱ گزارش استانی و یک گزارش ملی
ـ ترجمه و بومی سازی تجربیات جهانی در حوزه مسائل اجتماعی شهری با بهره گیری از هیأت های اندیشه ورز
ـ تدوین گزارشهای مردم نگاری از مناطق حاشیه ای (۱۵ محله در کل کشور)
ـ بررسی جامعه شناختی ناآرامی های جاری کشور
ـ بررسی وضعیت سلامت اجتماعی ایرانیان
ـ تدوین گزارش های تحلیلی روزنامه نگاری
ـ پیمایش ملی بررسی بسترهای نارضایتی اجتماعی و راهبردهای مدیریت آنها
ـ چاپ نخستین اطلس آسیبهای اجتماعی

۱۴ـ ارتقاء مشارکت اجتماعی:
ـ صدور ۴۴۰پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی در سطح ملی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
ـ برگزاری ۱۴۹ جلسه هیئت نظارت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در سطح ملی
ـ صدور ۲۲۹۰ پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی از تاریخ ۰۱.۰۵.۱۳۹۲ تا تاریخ ۲۰.۳.۱۳۹۹ در سطح کشور
ـ تشکیل کارگروه ملی مشارکت های مردمی، وبرگزاری سه جلسه با حضور دستگاههای ستادی عضو کارگروه ملی و نمایندگان شبکه های تخصصی و تشکل های ملی و اقدام در جهت جذب بیشتر از ۴۰۰ میلیارد تومان کمک از خیرین کشور جهت تأمین بخش قابل توجهی از اقلام تجهیزاتی و سرمایه ای حوزه بهداشت و درمان کشور ( از محل این کمک ها نیازهای مهمی از حوزه درمان کشور برای درمان بیماران کرونا برطرف شده است.
ـ سیاستگذاری بموقع در حوزه « مدیریت محله محور » مبارزه با بیماری کرونا: در این ارتباط با عنایت به لزوم مداخلات فوری محله محور برای ایجاد حمایت های بهداشتی، معیشتی و اجتماعی در میان اقشارمختلف جامعه، با هماهنگی های صورت گرفته بین سازمان بسیج و ستاد کانون های مساجد کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و شبکه تشکل های مردم نهاد (شبکه کمک) و تصویب سیاست های اجرایی و ابلاغ به استانداری های سراسر کشور، زمینه تحقق اهداف اجتماعی در سطح محلات کشور در حوزه ارائه امکانات بهداشتی و معیشتی با محوریت سازمان بسیج و همکاری سایر نهادها و دستگاههای اجرایی به خوبی فراهم گردید.
ـ بسیج گسترده سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی با حضور بیشتر از ۳۱۷۶ سازمان مردم نهاد و ۴۶۷۸ مجموعه مردمی و جهادی در صحنه مبارزه با بیماری کرونا.
منبع:

1400/05/08
23:47:55
0.0 / 5
896
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
بکسیها - اخبار اجتماعی
baxiha.ir - مالکیت معنوی سایت بکسیها متعلق به مالکین آن می باشد